Ska brandvarnaren vara nätansluten?

Varken i dagens eller kommande BBR finns krav på nätanslutning. Men brandvarnare bör ha högre tillförlitlighet, till exempel genom att vara anslutna till elnätet.

Beskrivningen av funktionen hos brandvarnare i nya BBR har tagits fram för att beskriva de principer som är viktiga vid dimensionering. I övrigt är likheterna stora med dagens BBR.

Bakgrunden till beskrivningen i nya BBR är att tillförlitligheten för nätanslutna brandvarnare är högre, och den säkerhetshöjande effekten väger upp för kostnaderna.

Nya BBR gäller från 1 oktober och anger som följer.

Brandvarnare ska:

installeras när dessa är en förutsättning för brandskyddets utformning.
utformas och placeras så att de, med hög tillförlitlighet, har förmåga att detektera och varna vid brand. De ska dessutom utformas med tillräckligt snabb aktiveringstid så att de varnar tidigt.
utformas så att korrosion, termisk påverkan eller andra faktorer i byggnadens miljö inte påverkar tillförlitligheten.
Allmänt råd om brandvarnare

Utformning av brandvarnare kan verifieras enligt SS-EN 14604. Brandvarnare bör förses med larmindikator.
Exempel på egenskaper som är viktiga för tillförlitligheten är:
möjligheten att detektera olika typer av förbränning
att strömförsörjningen säkerställs även vid strömbortfall
en placering som säkerställer tillräckligt snabb aktiveringstid och god täckningsgrad.
För att uppnå en god täckningsgrad bör:

Minst en brandvarnare placeras på varje plan som innehåller utrymmen där man vistas mer än tillfälligt.
brandvarnare bör placeras i, eller utanför, varje rum för sovande personer. Om trappor förekommer bör brandvarnare även placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.