Kompetensbrist stoppar renovering

Renoveringsbehovet är akut för miljonprogrammets 800 000 lägenheter som förfaller och slukar energi.
De viktigaste hindren för energieffektivisering av befintliga byggnader är otydliga mål och regler, brist på ekonomiska incitament, brist på energikompetens och dålig uppföljning och implementering av erfarenheter.

Bygg- och fastighetsbranschen presenterar ett förslag med 15 punkter om hur branschen och staten tillsammans ska få fart på energieffektiviseringen av flerbostadshus.

Renoveringsbehovet är akut för miljonprogrammets 800 000 lägenheter som förfaller och slukar energi.

– Detta är ett ypperligt tillfälle att energieffektivisera.

Dags att sätta fart

För att nå riksdagens beslut om 20 procent minskad energianvändning i byggnader till år 2020 och halverad energianvändning till år 2050, rekommenderar nätverket Svensk Byggnäring i rapporten ”15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus” byggbranschen att fokusera på 50 procent-målet redan nu.

– Tyvärr finns det många faktorer som motverkar energieffektiviseringsarbetet. De främsta hindren är otydliga regler, otillräckliga ekonomiska incitament för fastighetsägarna samt brist på energikompetens i alla led i byggprocessen. Visst finns det goda exempel på hållbar renovering, men utvecklingen går för långsamt. Staten och samhällsbyggnadssektorn har ett gemensamt ansvar att åtgärda detta.

Bestäm vad som är viktigast

Branschens aktörer behöver lägga mer fokus på energieffektivisering i driftfasen och öka kompetensen. Staten å sin sida behöver slå fast vad som är viktigast när miljonprogramsbostäderna renoveras – energieffektivisering, tillgänglighet eller bevarandeaspekter.

– Man kan inte få allt för en begränsad påse pengar. Vi föreslår också att staten och kommunerna ska skapa incitament för energieffektivisering genom att fastighetsavgiften kopplas till energianvändningen så att en byggnad med bra energiprestanda får en lägre avgift.
Åtgärder inom samhällsbyggnadssektorn:

 1. Först genomföra de åtgärder som har mycket kort återbetalningstid
 2. Öka energikompetensen genom olika utbildningsinsatser
 3. Använd totalprojektmetoden för att beräkna lönsamhet i projekt
 4. Teknikupphandling för att ta fram nya koncept för hållbar renovering
 5. Öka den finansiella sektorns kunskap om energieffektiva byggnader
 6. Förbättra erfarenhetsåterföringen mellan projekt och mellan aktörer
 7. Utbilda beställare och boende så att energieffektiva bostäder efterfrågas

Förslag till statliga åtgärder:

 1. Skapa ekonomiska incitament med lägre avgifter för energieffektiva byggnader
 2. Tvinga fran ökad avsättning för underhåll
 3. Återinrätta ett statligt byggforskningsprogram
 4. Minska osäkerheten kring tillämpningen av byggreglerna med politiska mål
 5. Förbättra uppföljningen av energikraven
 6. Inför krav på individuell energimätning där det är kostnadseffektivt
 7. Uppmuntra samordning av kommunala energikrav
 8. Låt energikostnaderna spegla energieffektiviseringsmålens vikt