EKS 8 – BKR ersätts

Den nya författningen EKS 8 gäller när en byggnad uppförs, byggs till för tillbyggda delar, ändras för tillkommande byggnadsdelar och för mark- och rivningsarbeten.
Nu ersätter eurokoderna de nationella konstruktionsreglerna, BKR, fullt ut. Detta gällde från 1 januari 2011 och publicerades i slutet av april i en ny grundförfattning, EKS 8.

De nya konstruktionsreglerna har publicerats i Boverkets föreskriftsserie EKS, europeiska konstruktionsstandarderna, med beteckningen BFS 2010:28 EKS 7.

När den nya plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen trädde ikraft, kom en ny grundförfattning, BFS 2011:10; EKS 8, som ersätter EKS 7.

Den nya författningen gäller som den tidigare när en byggnad uppförs, byggs till för tillbyggda delar, ändras för tillkommande byggnadsdelar och för mark- och rivningsarbeten. Föreskrifterna gäller inte bergtunnlar och bergrum.

Nyheter i EKS 8

Jämfört med EKS 7 finns i EKS 8 korrekta hänvisningar till den nya plan- och bygglagen och förordningen. Den enda ändringen i sak gäller omfattningen av maximalt brandskadeområde i avdelning C, kap 1.1.2, 3§.

Nytt är också länkar till aktuell information om gällande harmoniserande standarder och europeiska tekniska godkännanden under byggproduktdirektivet.

Nationella val

Eurokoderna ska tillämpas för dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige med nationella val beslutade av Boverket och Trafikverket. Dessa publiceras i EKS i respektive avdelning som även innehåller tillämpningsregler för enstaka eurokoder i Sverige.

Nationella val kan ändras eller kompletteras med nya val. Uppdateringar kommer att publiceras på Boverkets webbsida.

Eurokoder publicerade av SIS innehåller numera endast hänvisningar till Boverkets och Trafikverkets författningar.