Kompetensbrist stoppar renovering

Renoveringsbehovet är akut för miljonprogrammets 800 000 lägenheter som förfaller och slukar energi. De viktigaste hindren för energieffektivisering av befintliga byggnader är otydliga mål och regler, brist på ekonomiska incitament, brist på energikompetens och dålig uppföljning och implementering av erfarenheter. Bygg- och fastighetsbranschen presenterar ett förslag med 15 punkter om hur branschen och staten tillsammans… Continue reading Kompetensbrist stoppar renovering

EKS 8 – BKR ersätts

Den nya författningen EKS 8 gäller när en byggnad uppförs, byggs till för tillbyggda delar, ändras för tillkommande byggnadsdelar och för mark- och rivningsarbeten. Nu ersätter eurokoderna de nationella konstruktionsreglerna, BKR, fullt ut. Detta gällde från 1 januari 2011 och publicerades i slutet av april i en ny grundförfattning, EKS 8. De nya konstruktionsreglerna har… Continue reading EKS 8 – BKR ersätts